XERESA LIQUIDA EL PRESSUPOST DE 2015 AMB RESULTAT POSITIU

La Regidora d’Hisenda informa al plenari del superàvit de 60.272 €


A la sessió plenària de dijous 28 d’abril,  es va donar coneixement al Ple de l’Ajuntament de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015, que ha tancat amb un resultat positiu de 3.005,24 € i amb un romanent de tresoreria també positiu de 60.271,86 €, i complint tots els ràtios marcats per la legislació vigent.

L’Ajuntament ha complit amb la resta de magnituds pressupostàries com són l’estalvi net i l’estabilitat pressupostària que també han donat el seu resultat positiu,  complint així, amb tots els ràtios marcats per la legislació.

Cal destacar que la liquidació positiva de l’exercici 2015, evidencia la senda de reducció de deute financer que segueix l’Ajuntament de Xeresa.

Tot i això, l’equip de govern es va comprometre al manteniment dels serveis públics, reforçant els serveis socials i incrementar la despesa destinada al foment de l’ocupació.

D’altra, banda cal subratllar que l’Ajuntament compleix amb els objectius del pla d’ajust que va aprovar el Ple de la Corporació a l’any 2012.